نویسنده طرح ارائه مدل مسیرهای موفقیت ورزش در ایران یادآور شد

شاهد اقدامات موازی در ورزش ایران هستیم

دکتر علیرضا عباسی

به گزارش جبهه ۲۴ دکتر علیرضا عباسی درباره مدیریت ورزش می گوید:

امیدوارم در پست های حساس از متخصصین استفاده شود. علیرضا عباسی چهره نام آشنای علم ورزش دنیا و مولف کتب مختلف در حوزه مدیریت اظهار داشت : تغییر روند غیر اصولی سبک مدیریت کشور چندان هم مشکل نیست.

وی افزود: ﺑﺎ افزاﻳﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴر ﻧﻘـﺶ ورزش در ﺗﻮﺳـﻌﺔ اﻗﺘﺼـﺎدی، اﺟﺘﻤﺎعی، فرهنگی و حتی سیاسیﻛﺸـﻮرﻫﺎ، پیشرفت در زﻣﻴﻨه ورزشی ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از اوﻟوﻳﺖ‌ﻫﺎی راﻫﺒﺮدی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳـﺰان در ﻛشورﻫﺎی مختلف دنیا ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷـﺪه اﺳﺖ.

عباسی با تاکید بر این جمله آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در سیستم ورزش ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ علاقه ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ و تمایل ﻣﺤﻘﻘﺎن و سیاستﮔﺬاران ﺑﺮای ﺑﺮرﺳـﻲ و ﺗﺸﺮﻳﺢ اﻳﻦ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ‌ﻫﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ در روﻳﺪادﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻗﺎﺑﺖ‌ﻫﺎی اﻟﻤﭙﻴﻚ و جهانی است، تصریح کرد: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳـﻦ ﻧﻜﺘـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻓﺮاواﻧﻲ از پایان ﻗﺮن بیستم در ﻣﻮرد سیاست ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ورزش ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رسیده اﺳﺖ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ورزﺷﻲ و ﻳﺎﻓﺘﻦ دﻻﻳﻞ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺧﻮد ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎز و زﻣﻴﻨﺔ‌ﺳﺎز موفقیت‌های آﺗﻲ اﺳﺖ. اهمیت نگاه به مسئله کاملا ملموس است.

نویسنده طرح ارائه مدل مسیرهای موفقیت ورزش ایران یادآور شد: از آنجا که همه ﺗﻼش‌ﻫﺎی وزارت ورزش و فدراسیون‌های ورزﺷــﻲ در هر کشور ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﺗﻴﻢ‌ﻫﺎی ﻣﻠﻲ است بنابراین ﺗـﻴﻢ ﻣﻠـﻲ ﻫـﺮ رﺷـﺘﻪ ورزﺷﻲ می‌ﺗﻮان ﺟﻠـﻮه‌ﮔـﺎه ﺗـﻼش‌ﻫـﺎ و ﻛﻮﺷـﺶﻫـﺎی ورزﺷﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در آن ﻛﺸﻮر داﻧﺴﺖ.

ناکامی های ملی پوشان

وی می‌گوید: ﻧﺎﻛـﺎمیﻫـﺎی ﻣﻠـﻲ ﭘﻮﺷـﺎن ورزش ﻛﺸـﻮر در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻴﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ‌های زﻳﺎدی را در بین مردم و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ، به طوری که ﺑﻪ ﻧﻈﺮ می‌رسد اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺮدم و ﻣﺴـﺌﻮﻻن ورزشی و غیرورزﺷـﻲ ﻓﺰوﻧـﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻫﻤﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر موفقیتﻫـﺎی بیشتر و ارزﺷـﻤﻨﺪی درمیادین ﺑــﻴﻦ‌اﻟﻤﻠﻠـﻲ ﻧﻈیـﺮ ﻣﺴــﺎﺑﻘﺎت ﺟﻬـﺎﻧﻲ و المپیک هستند.

 

دکتر عباسی معتقد است : عوامل زیادی می‌توانند بر موفقیت ورزش قهرمانی تاثیر گذار باشند، در سطح ماکرو جمعیت، بیکاری، تورم، رفاه اجتماعی، تولید ناخالص داخلی ، جغرافیا و… در سطح میانی تنوع سازمان‌ها و امکانات ورزشی تخصصی، برنامه‌ریزی استراتژیک، لیگ‌های ورزشی و… در سطح خرد ژنتیک، ورزشکار، مربی، متخصصان علوم ورزشی، سایر نیروهای انسانی ماهر است.

ایشان که مولف کتب مختلف در حوزه مدیریت نیز هستند خاطرنشان کرد: در کشور ایران علاوه بر سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته شده به دلیل نا مشخص بودن وضعیت ورزش قهرمانی از این نظر که کدام نهاد و سازمان(وزارت ورزش یا کمیته ملی المپیک)متولی ورزش قهرمانی هستند عملا حرکت‌های موازی صورت می‌گیرد.

و استفاده بهینه از منایع سرمایه کشور به عمل نیامده است. وی با بیان اینکه در فدراسیون فوتبال اولیت‌بندی دقیقی نسبت به مسیر‌های موفقیت در ورزش قهرمانی وجود ندارد، اضافه کرد: به همین دلیل سالانه بخش قابل توجهی از منابع مادی و معنوی هدر می‌رود.

عامل اصلی موفقیت

بنده در این مطالعه عامل اصلی موفقیت در فوتبال از نظر متخصصان، مدیران به ویژه مربیان، بازیکنان که هسته اصلی ورزش فوتبال تلقی می‌شوند و با اولیت بندی و ارائه مدل مسیر‌ها و محور‌های موفقیت را نشان خواهم داد. عباسی خاطرنشان کرد: فوتبال در سال‌های اخیر نوساناتی در موفقیت داشته است. با توجه به اینکه این ورزش دارای محبوبت نزد مردم است و رشته ای المپیکی بوده موفقیت در این رشته امری حیاتی است.

لذا بررسی و تحلیل مسیر‌های موفقیت از کشورهایی که در این زمینه موفق بوده‌اند و بومی‌سازی این مسیرها می‌تواند بر پیشرفت این ورزش نقش به سزایی داشت و اگر توجه به این زمینه نشود باعث عدم پیشرفت و عقب ماندگی در این ورزش می‌شود.

مدل‌ها در ساده‌ترین شکل آن، تصویر و نموداری از ارتباط بین عوامل و مؤلفه‌های مهم در ارتباط با پدیده‌های مختلف هستند. «اهمیت» عواملی که در کنار هم قرار می‌گیرند بیانگر نوعی غربالگری است.

آنچه در این بین اهمیت فراوانی دارد آن است که این غربالگری حتماً باید بر اساس تحلیل نظری انجام پذیرد. در غیر این صورت مدل ساخته شده ساده‌ لوحانه و بی‌فایده است. به این ترتیب ترکیب مناسبی میان «مدل‌سازی» و «نظریه‌پردازی» ضروری است.

مدل‌ها معمولاً ترسیمی و بسیار شفاف‌تر و البته کم عمق تر از نظریه‌ها هستند. در آخر ، امیدوارم بتوانم بعنوان عضو کوچکی از بدنه ورزش ، تاثیر بسزایی در تغییر مسیر مدیریتی ورزش کشور داشته باشم.

منبع : خبرگزاری جبهه ۲۴ تنها ارگان رسمی خبری جبهه ایران اسلامی – جبهه مردمی حامیان انقلاب اسلامی

انتهای خبر

Share on telegram
Share on print

لینک کوتاه خبر:

https://jebhe24.com/?p=10682

اینجا محل تبلیغات شماست

اخبار مرتبط:

نظر خود را وارد کنید

آدرس ایمیل شما در دسترس عموم قرار نمیگیرد.

  • پربازدیدترین ها
  • داغ ترین ها
تبلیغات

پربحث ترین ها

اینجا محل تبلیغات شماست
تبلیغات در وبسایت
تبلیغات

عناوین مهم اخبار