سرویس خبری محمدحسین عظیمی دبیرکل جبهه ایران اسلامی

مجموعه احکام انتخاباتی جبهه ایران اسلامی

جبهه 24 گزارش می دهد:
حکم ستادی محمد محمدپور خلیلی

برادر گرامی جناب آقای  محمدمحمدپور خلیلی به استناد اختیارات تفویض شده طی حکم شماره س ۲۳۱/س از ستاد مردمی دکتر سعید جلیلی و نظر به

مجموعه احکام انتخاباتی جبهه ایران اسلامی

جبهه 24 گزارش می دهد:
حکم ستادی مصطفی باقری خلیلی

برادر گرامی جناب آقای مصطفی باقری خلیلی به استناد اختیارات تفویض شده طی حکم شماره س ۲۳۱/س از ستاد مردمی دکتر سعید جلیلی و نظر

مجموعه احکام انتخاباتی جبهه ایران اسلامی

جبهه 24 گزارش می دهد:
حکم ستادی آقای صالح حاج حسینی

برادر گرامی جناب آقای صالح حاج حسینی به استناد اختیارات تفویض شده طی حکم شماره س ۲۳۱/س از ستاد مردمی دکتر سعید جلیلی و نظر

مجموعه احکام انتخاباتی جبهه ایران اسلامی

جبهه 24 گزارش می دهد:
حکم ستادی آقای جهانگیر جهانپور

برادر گرامی جناب آقای جهانگیر جهانپور به  موجب این حکم جنابعالی را که به حمدالله برخوردار از تعهد انقلابی و سوابق اجرایی می باشید به

مجموعه احکام انتخاباتی جبهه ایران اسلامی

جبهه 24 گزارش می دهد:
حکم ستادی خانم شبنم مقتدری اصفهانی

خواهر گرامی سرکار خانم شبنم مقتدری اصفهانی به  موجب این حکم جنابعالی را که به حمدالله برخوردار از تعهد انقلابی و سوابق اجرایی می باشید

مجموعه احکام انتخاباتی جبهه ایران اسلامی

جبهه 24 گزارش می دهد:
حکم ستادی خانم محبوبه حقیقی

خواهر گرامی سرکار خانم محبوبه حقیقی به  موجب این حکم جنابعالی را که به حمدالله برخوردار از تعهد انقلابی و سوابق اجرایی می باشید به

مجموعه احکام انتخاباتی جبهه ایران اسلامی

جبهه 24 گزارش می دهد:
حکم ستادی آقای علی کشت پور

برادر گرامی جناب آقای علی کشت پور به  موجب این حکم جنابعالی را که به حمدالله برخوردار از تعهد انقلابی و سوابق اجرایی می باشید

مجموعه احکام انتخاباتی جبهه ایران اسلامی

جبهه 24 گزارش می دهد:
حکم ستادی آقای جعفر امانی

برادر گرامی جناب آقای جعفر امانی به  موجب این حکم جنابعالی را که به حمدالله برخوردار از تعهد انقلابی و سوابق اجرایی می باشید به

مجموعه احکام انتخاباتی جبهه ایران اسلامی

جبهه 24 گزارش می دهد:
حکم ستادی آقای ابراهیم میرزایی بادی

برادر گرامی جناب آقای ابراهیم میرزایی بادی به  موجب این حکم جنابعالی را که به حمدالله برخوردار از تعهد انقلابی و سوابق اجرایی می باشید

مجموعه احکام انتخاباتی جبهه ایران اسلامی

جبهه 24 گزارش می دهد:
حکم ستادی آقای جهانگیر بخشی

برادر گرامی جناب آقای جهانگیر بخشی به  موجب این حکم جنابعالی را که به حمدالله برخوردار از تعهد انقلابی و سوابق اجرایی می باشید به

  • پربازدیدترین ها
  • داغ ترین ها

پربحث ترین

تصویر روز:

پیشنهادی